Privacyverklaring

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation en zijn dochterondernemingen ("UPM") stellen alles in het werk om uw privacy te eerbiedigen en te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft welke soorten persoonlijke gegevens UPM mogelijk over u verzamelt wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze services die via de website ("Services") worden aangeboden, hoe deze mogelijk worden gebruikt en verwerkt, en hoe ze worden beveiligd. In deze privacyverklaring bedoelen wij met "persoonlijke gegevens" alle informatie waarmee u als individu kan worden geïdentificeerd, die door u is verzonden bij het gebruik van onze services en/of is verkregen via alternatieve kanalen.

Indien nodig zal deze privacyverklaring aangepast worden aan wijzigingen van onze services, werkwijzen en/of toepasselijke wetgeving. Any changes will be posted here.

Hoewel deze privacyverklaring is bedoeld om onze wereldwijde verwerking van persoonlijke gegevens in brede zin te beschrijven, kunnen deze gegevensverwerkende activiteiten in sommige rechtsgebieden door lokale wettelijke vereisten zijn beperkt.

De website en services van UPM kunnen links naar andere websites bevatten, waarover UPM geen controle heeft en die niet onder deze privacyverklaring vallen. Deze privacyverklaring behandelt alleen de verwerking van gegevens door UPM, niet door derden die een site of dienst aanbieden die is opgenomen in of gekoppeld aan onze services. Als u via deze links andere websites bezoekt, verzamelen de providers van deze sites mogelijk informatie over u die zal worden gebruikt in overeenstemming met hun privacyverklaringen, die kunnen verschillen van die van UPM.

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens zal UPM zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. UPM heeft pogingen ondernomen passende maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen om ongeoorloofde toegang en onjuist gebruik ervan te voorkomen.

Wij verzamelen mogelijk uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt, zich registreert of abonneert op onze services, een bestelling plaatst met gebruik van onze services, zich abonneert op onze nieuwsbrieven of ander materiaal, of bij andere manieren van interactie met ons. UPM informeert u over de mogelijke gevolgen van het niet-verstrekken van uw persoonlijke gegevens en of het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht of vrijblijvend is.

Wanneer u onze site bezoekt of gebruikmaakt van onze services, verzamelen wij mogelijk ook informatie over uw gebruik van onze services, om de gebruikerservaring en de services te verbeteren en het gebruik van onze site te analyseren met behulp van cookies en andere technische gegevens. Deze services gebruiken mogelijk technologie, zoals Google Analytics, waarmee bepaalde technische informatie wordt weergegeven, zoals het besturingssysteem van uw computer, uw netwerklocatie, uw browsertype en het adres van een website met een doorverwijzing naar deze services, waaronder een bedrijfsnaam. Deze informatie alleen maakt geen identificatie van een specifieke gebruiker van onze services mogelijk en bevat geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf hebt verstrekt. Als u geen cookies wilt ontvangen of niet gewaarschuwd wilt worden wanneer cookies op uw vaste schijf worden geplaatst, kunt u uw webbrowser hiertoe instellen, voor zover dit in uw browser mogelijk is. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, bestaat de kans dat sommige onderdelen van de site niet goed functioneren. Wij gebruiken ook tools van derden op onze website die mogelijk cookies kunnen achterlaten op uw computer en maken gebruik van tracking-technologieën om uw ervaring te personaliseren.

Als u uw persoonlijke gegevens (naam, functie, organisatie, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, aanvraaggegevens, etc.) aan UPM verstrekt, kan de informatie worden verwerkt door UPM voor het leveren van services en het voldoen aan uw aanvragen. Mogelijk moet u zich registreren en enkele aanvullende gegevens bezorgen om toegang te krijgen tot sommige services.

UPM of vertegenwoordigers van UPM kunnen contact met u opnemen voor meer informatie, om uw vragen te beantwoorden of te voldoen aan uw aanvragen, voor marketing van goederen en diensten aan u, voor opinieonderzoeken, voor productenquêtes of voor technisch beheer en ontwikkeling van deze site, of voor soortgelijke doeleinden.

In het algemeen worden verzamelde persoonlijke gegevens verwerkt voor onze wettelijke zakelijke doeleinden:

  • producten en diensten leveren en aan uw aanvragen voldoen;
  • relatiebeheer en communicatie met klanten en leveranciers;
  • productontwikkeling;
  • optimaliseren van de gebruikerservaring van de website;
  • marketing van onze producten of diensten;
  • klant- en productenquêtes houden;
  • organiseren van evenementen en beurzen;
  • contact met u opnemen om u te voorzien van informatie over onze nieuwe producten en diensten en u de gerelateerde elektronische direct marketing-communicatie te sturen, tenzij u heeft aangegeven dat u niet wenst dat er contact met u wordt opgenomen;
  • ons in staat stellen aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

UPM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de toegang tot de bewaarde persoonlijke gegevens te beperken en deze te beschermen tegen verlies, onbedoelde vernietiging, misbruik en onrechtmatige wijzigingen. De toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot individuen (medewerkers en serviceproviders van UPM) die toegang moeten krijgen tot de gegevens voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en dit op een need-to-know-basis.

UPM zal persoonlijke gegevens zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of volgens de vereiste wet- en regelgeving.

UPM deelt uw persoonlijke gegevens mogelijk met dochterondernemingen van UPM, ongeacht hun locatie, voor de beperkte doeleinden zoals beschreven in het hoofdstuk "Informatie die wij verzamelen en hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken" hierboven en slechts voor zover nodig is voor het doeleinde. 

Wij gebruiken serviceproviders van derden om onze services te kunnen leveren. Dergelijke derden mogen uw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken in de mate die nodig is om de aan hen gevraagde service te kunnen verlenen. UPM zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden beschermd wanneer ze worden gedeeld binnen UPM en met externe partijen. Bij outsourcing van services aan derden, garanderen wij via contractuele maatregelen dat persoonlijke gegevens op de juiste wijze en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten worden verwerkt. Onder andere omstandigheden zullen wij uw persoonlijke gegevens nooit openbaar maken, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben of indien openbaarmaking wettelijk vereist is.

Om services aan u te verlenen (bijv. als wij gebruikmaken van derden om services te leveren), is het mogelijk dat UPM uw persoonlijke gegevens overdraagt aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER, worden passende technische en organisatorische maatregelen, zoals EU-modelclausules, genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. De ontvangers van dergelijke gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonlijke gegevens te beschermen en mogen deze niet voor eigen zakelijke doeleinden gebruiken.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die UPM over u bewaart en om een kopie van dergelijke persoonlijke gegevens te vragen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of het adres dat wordt vermeld in het hoofdstuk "Contact met ons opnemen" hieronder. U hebt, indien nodig, het recht om de gegevens te laten wijzigen, verbeteren of wissen, als deze onjuist, onnauwkeurig, verouderd of overbodig zijn voor het doel van de verwerking. U wordt mogelijk gevraagd om u te identificeren, uw verzoek te specifiëren of meer informatie over uw verzoek te geven.

Indien uw verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt geweigerd of als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet zijn verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u de zaak voorleggen aan de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze beperken wanneer deze uw recht op privacy zou kunnen schenden. U hebt het recht om de verwerking te beperken wanneer u de juistheid van de gegevens voor de periode waarin de juistheid is gecontroleerd betwist, wanneer de verwerking onwettig is, of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van wettelijke belangen, totdat een dwingend wettelijk belang voor de verwerking is geverifieerd. Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om deze steeds in te trekken.

U hebt het recht om de ontvangst van al onze elektronische direct marketing-berichten stop te zetten, door te klikken op de "uitschrijven"-link in alle marketingberichten die wij u zenden en aan te geven dat u in het vervolg geen marketingberichten van ons meer wenst te ontvangen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonlijke gegevens door UPM, of toegang wilt tot persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, kunt u contact opnemen met: 

UPM-Kymmene Corporation / Privacy
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finland
privacy@upm.com

U kunt ook contact opnemen met de dochteronderneming van UPM in uw land of regio, of de plaatselijke functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf (indien van toepassing).

Ga voor contactgegevens van dochterondernemingen van UPM naar: www.upm.com/Contact-Us/Pages/default.aspx