Polityka prywatności

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation i jej podmioty stowarzyszone („UPM”) są zobowiązane do poszanowania i ochrony prywatności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jakiego rodzaju dane osobowe UPM może zbierać na temat użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej strony internetowej lub podczas korzystania z naszych usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej („Usługi”) oraz w jaki sposób mogą być one wykorzystywane i przetwarzane, a także jak są chronione. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej, które zostały przekazane podczas korzystania z naszych Usług i/lub uzyskane za pośrednictwem alternatywnych kanałów.

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych Usługach, działaniach i/lub obowiązującym prawie. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie najszerszego zakresu naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych na całym świecie, jednak w niektórych jurysdykcjach działania te mogą być bardziej ograniczone ze względu na lokalne wymogi prawne.

Strona internetowa i usługi UPM mogą zawierać łącza do innych witryn, które pozostają poza kontrolą UPM i nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wyłącznie przetwarzanie danych przez UPM, a nie przez podmioty zewnętrzne obsługujące jakąkolwiek witrynę lub usługę zawierającą lub łączącą się z naszymi Usługami. W przypadku uzyskiwania dostępu do innych witryn internetowych za pomocą podanych łączy, operatorzy tych witryn mogą zbierać od użytkownika informacje, które będą wykorzystywane zgodnie z ich oświadczeniami o ochronie prywatności, i które mogą różnić się od zasad UPM.

Przy przetwarzaniu danych osobowych firma UPM będzie przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Firma UPM podjęła odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do takich danych i ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Możemy gromadzić dane osobowe użytkowników, gdy odwiedzają naszą stronę internetową, rejestrują się lub subskrybują nasze Usługi, składają zamówienia na produkty za pomocą naszych Usług, zapisują się do otrzymywania naszych biuletynów lub innych materiałów, bądź w jakikolwiek inny sposób nawiązują z nami kontakt. Firma UPM powiadomi użytkownika o możliwych konsekwencjach nieprzekazania danych osobowych oraz o tym, czy ich podanie jest obowiązkowe czy dobrowolne.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych Usług możemy również zbierać informacje na temat wykorzystania naszych Usług w celu zwiększenia wygody użytkowników i na potrzeby doskonalenia Usług, a także w celu analizy wykorzystania naszej strony internetowej przy użyciu plików cookie i innych danych technicznych. Usługi mogą korzystać z narzędzi, takich jak Google Analytics, które umożliwiają uzyskanie pewnych informacji technicznych, takich jak system operacyjny komputera użytkownika, lokalizacja sieciowa, rodzaj przeglądarki i adres poprzedzającej strony web, łącznie z nazwą firmy. Same te informacje nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika naszych Usług i zgromadzenie jego danych osobowych, chyba że użytkownik sam te dane przekazał, a także nie zawierają one żadnych innych informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać plików cookie lub nie chce otrzymywać informacji o ich umieszczeniu, może w odpowiedni sposób ustawić swoją przeglądarkę internetową, o ile ona na to pozwala. W przypadku zdecydowania się na odrzucenie plików cookie niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo. Na naszej stronie internetowej korzystamy również z narzędzi innych firm, które mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika i używać technologii śledzenia w celu dostosowania witryn do użytkownika. 

W przypadku przekazania danych osobowych (imię i nazwisko, tytuł, organizacja, adres e-mail, adres, numer telefonu, nazwa firmy, szczegóły zapytania itp.) informacje te mogą być przetwarzane przez firmę UPM w celu świadczenia Usług i realizacji wniosków użytkownika. Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług, konieczne może być zarejestrowanie się i podanie dodatkowych informacji.

Firma UPM lub jej przedstawiciel może się skontaktować z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, udzielenia odpowiedzi na pytania lub realizacji wniosków użytkownika, sprzedaży naszych towarów lub usług, przeprowadzania badań opinii lub ankiet dotyczących produktów, w sprawach technicznych i dotyczących tworzenia tej strony internetowej lub w podobnych celach.

Ogólnie rzecz biorąc, zgromadzone dane osobowe są przetwarzane dla naszych uzasadnionych celów biznesowych z zakresu:

 • dostarczania produktów i usług oraz spełniania żądań użytkowników;
 • zarządzania relacjami z klientami i dostawcami oraz komunikacji;
 • rozwoju produktów;
 • optymalizacji komfortu korzystania ze strony internetowej;
 • marketingu naszych produktów i usług;
 • prowadzenia badań klientów i produktów;
 • organizacji wydarzeń i wystaw;
 • kontaktowania się z użytkownikami w celu dostarczenia informacji na temat naszych nowych produktów i usług oraz wysyłania powiązanych z nimi komunikatów dotyczących elektronicznego marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik zaznaczy, że nie życzy sobie kontaktu z naszej strony;
 • przestrzegania prawa lub umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

 

Firma UPM stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia dostępu do przechowywanych danych osobowych oraz ich ochrony przed utratą, przypadkowym zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i bezprawną zmianą. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób fizycznych (pracowników UPM i usługodawców), które muszą mieć dostęp do danych osobowych w celach, dla których dane zostały zgromadzone.

Firma UPM będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zgromadzone lub w celu spełnienia wymogów prawnych i/lub regulacyjnych. 

Firma UPM może udostępniać dane osobowe podmiotom z nią stowarzyszonym, niezależnie od ich lokalizacji, w ograniczonych celach określonych w powyższej sekcji „Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?” i tylko w zakresie potrzebnym do realizacji tego celu.

Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, które umożliwiają nam świadczenie naszych Usług. Takie podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi, o którą się od nich zwróciliśmy. Firma UPM zapewni odpowiednią ochronę danych osobowych w przypadku ich udostępniania w ramach firmy UPM oraz podmiotom zewnętrznym. Zlecając usługi podmiotom zewnętrznym, poprzez środki umowne dbamy o to, aby dane osobowe były przetwarzane w odpowiedni sposób i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Nie ujawnimy danych osobowych użytkownika w żadnych innych okolicznościach, chyba że uzyskamy na to jego zgodę lub ujawnienie jest wymagane przez prawo.

W celu świadczenia Usług (np. jeśli korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych) firma UPM może przekazywać dane osobowe użytkownika również do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazując dane osobowe poza obszar EOG, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak Klauzule Wzorcowe UE, w celu zabezpieczenia danych osobowych. Odbiorcy takich informacji są zobowiązani do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych i nie mogą ich wykorzystywać do celów związanych z ich działalnością.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę UPM (i może poprosić o ich kopię), kontaktując się z nami pod adresem e-mail lub pod adresem wskazanym poniżej w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”. W razie potrzeby użytkownik ma prawo do zmiany, sprostowania lub usunięcia danych, jeżeli są one nieprawidłowe, niedokładne, nieprecyzyjne, nieaktualne lub przestarzałe w odniesieniu do celu ich przetwarzania. Użytkownik może zostać poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości, określenie swojego żądania i przekazanie dodatkowych informacji na temat żądania.

W przypadku odmowy realizacji wniosku związanego z przetwarzaniem danych osobowych lub jeśli zdaniem użytkownika jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, można zwrócić się do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Użytkownik może również złożyć wniosek o ograniczenie i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli mogłoby to naruszyć jego prawo do prywatności. Użytkownik ma prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania dokładności danych w okresie, w którym ich poprawność jest sprawdzana, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy sprzeciwia się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadnione interesy, do czasu zweryfikowania nadrzędnego uzasadnionego interesu. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania od nas wszelkich elektronicznych wiadomości dotyczących marketingu bezpośredniego, klikając łącze rezygnacji znajdujące się we wszystkich przesyłanych przez nas informacjach marketingowych, decydując się tym samym na nieotrzymywanie od nas w przyszłości informacji marketingowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych przez firmę UPM lub chęci uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych, można się z nami skontaktować, pisząc na adres: 

UPM-Kymmene Corporation / Privacy
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finlandia
privacy@upm.com

Można również skontaktować się z oddziałem firmy UPM w swoim kraju lub regionie lub z lokalnym inspektorem ds. ochrony danych firmy (jeśli dotyczy).

Informacje kontaktowe oddziałów firmy UPM można znaleźć na stronie: www.upm.com/Contact-Us/Pages/default.aspx

 

 
 

Polityka prywatności — Rekrutacja

20.04.2018

UPM-Kymmene Corporation, w tym jej podmioty stowarzyszone („UPM”), są zobowiązane do poszanowania i ochrony prywatności. Niniejsza Polityka prywatności UPM przy rekrutacji („Polityka prywatności”) opisuje rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić, a także sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych na temat użytkownika w trakcie działań związanych z rekrutacją. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej, które zostały przekazane podczas korzystania z naszej aplikacji internetowej i/lub uzyskane za pośrednictwem alternatywnych kanałów.

Składając podanie o pracę do firmy UPM, kandydat podaje nam swoje dane osobowe i wyraźnie oświadcza, że jest zainteresowany zatrudnieniem w firmie UPM. Może również przesłać swoje podanie, korzystając z profilu LinkedIn. Prosimy podawać tylko prywatne adresy, które umożliwiają kontakt z kandydatem za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie najszerszego zakresu naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji na całym świecie, jednak w niektórych jurysdykcjach działania te mogą być bardziej ograniczone ze względu na lokalne wymogi prawne.

Przy przetwarzaniu danych osobowych firma UPM będzie przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Firma UPM podjęła odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do takich danych i ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Firma UPM zbiera dane osobowe podczas procesu rekrutacji głównie bezpośrednio od osób ubiegających się o pracę. Firma UPM powiadomi kandydata o możliwych konsekwencjach nieprzekazania danych osobowych oraz o tym, czy ich podanie jest obowiązkowe czy dobrowolne. Możemy również zbierać informacje na temat kandydata z innych dostępnych źródeł w zakresie odpowiednim i dozwolonym przez obowiązujące prawo, np. od osób polecających, pracowników firmy UPM prowadzących rozmowy kwalifikacyjne oraz od dostawcy usług sprawdzania przeszłości zawodowej.

Kategorie danych osobowych, które firma UPM może zbierać (mogą obowiązywać lokalne ograniczenia):

 • dane kandydata: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres domowy, numer telefonu, adres e-mail), data i miejsce urodzenia, płeć, historia zatrudnienia i wykształcenia, szkolenia, licencje i świadectwa, kompetencje i kwalifikacje, krajowe informacje identyfikacyjne;
 • informacje rekrutacyjne: CV i podania, referencje, informacje uzyskane podczas kontroli tożsamości;
 • komunikacja: nagrania telefoniczne, nagrania wideo, poczta głosowa, wiadomości e-mail.

Gromadzone są jedynie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o zatrudnieniu. 

UPM przetwarza dane osobowe tylko dla uzasadnionych celów biznesowych, takich jak:

 • identyfikacja i ocena kandydatów do potencjalnego zatrudnienia;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji i zatrudniania;
 • przeprowadzanie kontroli tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Możemy również chcieć zachować dane osobowe kandydata w celu rozważenia możliwości zatrudnienia go w przyszłości. W takim przypadku zwrócimy się o zgodę na takie działanie. Zawsze zwracamy się o zgodę na przeprowadzenie kontroli przeszłości zawodowej.

Firma UPM może udostępnić dane osobowe menedżerowi ds. rekrutacji i innym pracownikom firmy UPM zaangażowanym w proces rekrutacji, niezależnie od ich lokalizacji. Dane osobowe użytkownika mogą być również udostępniane zewnętrznym konsultantom i zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług związanych z zasobami ludzkimi na rzecz firmy UPM, za zgodą użytkownika organom rządowym w celu przeprowadzenia kontroli przeszłości zawodowej oraz gdy firma UPM jest prawnie zobowiązana do ujawnienia takich informacji.

Do danych osobowych użytkownika mogą mieć dostęp nasi rekrutujący i ankieterzy pracujący w kraju, w którym jest wolne stanowisko, a także rekrutujący i ankieterzy pracujący w różnych krajach w ramach globalnej organizacji UPM. Dane osobowe gromadzone przez firmę UPM mogą być przekazywane w skali międzynarodowej do innych podmiotów UPM na całym świecie tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu przeprowadzenia danej rekrutacji.

Firma UPM może udostępniać dane osobowe użytkownika jedynie w ograniczonych celach określonych w powyższej sekcji „Wykorzystanie danych osobowych (cele i podstawa prawna przetwarzania)” i wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego celu. Firma UPM zapewni odpowiednią ochronę danych osobowych w przypadku ich udostępniania podmiotom zewnętrznym.

Firma UPM może również przekazywać dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w przypadku korzystania przez nas z usług związanych z zasobami ludzkimi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. W przypadku zlecania dostarczenia usług zewnętrznym usługodawcom i przekazywania danych osobowych w ramach firmy UPM dbamy poprzez środki umowne i inne, takie jak Klauzule Wzorcowe UE, o to, aby zostały zastosowane odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

Firma UPM stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia dostępu do przechowywanych danych osobowych oraz ich ochrony przed utratą, przypadkowym zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i bezprawną zmianą. Firma UPM wprowadziła procedury kontroli i selekcji dostawców usług zewnętrznych w celu zagwarantowania bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Po przesłaniu podania o pracę do danych osobowych kandydata będą mieli dostęp wyłącznie pracownicy zajmujący się rekrutacją. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą uzyskać dostęp do tych danych w celach określonych w powyższej sekcji „Wykorzystanie danych osobowych (cele i podstawa prawna przetwarzania)”.

W przypadku przyjęcia przez kandydata oferty zatrudnienia w naszej firmie wszelkie istotne dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu rekrutacji staną się częścią jego dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującymi w danym kraju.

Jeśli kandydat nie otrzyma od nas oferty zatrudnienia, możemy za jego zgodą zachować jego dane osobowe, aby uwzględnić go w przyszłych możliwościach zatrudnienia.

Firma UPM będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały one zgromadzone lub w celu spełnienia wymogów prawnych i/lub regulacyjnych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę UPM (i może poprosić o ich kopię), kontaktując się z nami pod adresem e-mail lub pod adresem wskazanym poniżej w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”. W razie potrzeby użytkownik ma prawo do zmiany, sprostowania lub usunięcia danych, jeżeli są one nieprawidłowe, niedokładne, nieprecyzyjne, nieaktualne lub przestarzałe w odniesieniu do celu ich przetwarzania. Użytkownik może zostać poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości, określenie swojego żądania i przekazanie dodatkowych informacji na temat żądania.

W przypadku odmowy realizacji wniosku związanego z przetwarzaniem danych osobowych lub jeśli zdaniem użytkownika jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, można zwrócić się do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych przez firmę UPM lub chęci zgłoszenia żądania dotyczącego danych, można się z nami skontaktować, pisząc na adres: 

privacy@upm.com
UPM-Kymmene Corporation / Privacy
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finlandia

Można się również skontaktować się z firmą, do której wysłano podanie, lub z lokalnym inspektorem ds. ochrony danych firmy (jeśli dotyczy).

 

 
 

Polityka prywatności — Partnerzy biznesowi

18.05.2018 r.

UPM-Kymmene Corporation i jej podmioty stowarzyszone („UPM”) są zobowiązane do poszanowania i ochrony prywatności Ta Polityka prywatności opisuje typy danych osobowych, które firma UPM może zbierać na temat klientów, potencjalnych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych oraz ich przedstawicieli, z którymi pozostajemy w relacji biznesowej lub chcemy ją nawiązać, możliwe sposoby wykorzystania i przetwarzania danych osobowych oraz sposób, w jaki są one chronione. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej, które zostały przekazane lub uzyskane za pośrednictwem alternatywnych kanałów.

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych działaniach lub obowiązującym prawie. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie.

Przy przetwarzaniu danych osobowych firma UPM będzie przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Firma UPM podjęła odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do takich danych i ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Firma UPM musi gromadzić i wykorzystywać niektóre rodzaje danych kontaktowych, w tym dane osobowe klientów, potencjalnych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych oraz ich przedstawicieli i innych osób współpracujących z UPM, w celu prowadzenia działalności biznesowej. Wykorzystujemy bazy danych klientów i dostawców w celu zarządzania naszymi działaniami sprzedażowymi i marketingowymi oraz śledzenia ich, jak również zarządzania relacjami z dostawcami. Firma UPM gromadzi dane osobowe głównie bezpośrednio od użytkowników, np. podczas komunikacji z nami, subskrybowania naszych biuletynów lub materiałów marketingowych bądź rejestracji na nasze wydarzenia. Gromadzimy dane osobowe przedstawicieli klientów, potencjalnych klientów i dostawców również w ramach korzystania z naszych produktów i usług oraz podczas wszelkich kontaktów z nami.

Zgromadzone dane osobowe (imię i nazwisko, stanowisko, organizacja, adres e-mail, adres, numer telefonu, nazwa firmy, informacje dot. fakturowania lub inne podobne informacje związane z relacją biznesową) mogą być przetwarzane przez firmę UPM w uzasadnionych celach biznesowych z zakresu:

 • zarządzania relacjami z klientami i dostawcami oraz komunikacji;
 • dostarczania produktów i usług oraz spełniania żądań użytkowników;
 • wspierania działalności związanej ze sprzedażą i zaopatrzeniem;
 • fakturowania, opodatkowania i powiązanych transakcji finansowych;
 • rozwoju biznesowego;
 • zarządzania umowami;
 • marketingu naszych produktów i usług;
 • prowadzenia badań klientów, produktów i dostawców;
 • organizacji wydarzeń i wystaw;
 • kontaktowania się z użytkownikami w celu dostarczenia informacji na temat naszych nowych produktów i usług oraz wysyłania powiązanych z nimi komunikatów w ramach elektronicznego marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik zaznaczy, że nie życzy sobie kontaktu z naszej strony;
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Przedstawiciel firmy UPM może się skontaktować z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, udzielenia odpowiedzi na pytania, realizacji wniosków użytkownika, sprzedaży naszych towarów lub usług, przeprowadzania badań opinii lub ankiet dotyczących produktów, w sprawach technicznych i dotyczących tworzenia tej strony internetowej lub w podobnych celach.

Przetwarzamy dane osobowe głównie w oparciu o uzasadniony interes, którym jest możliwość prowadzenia działalności biznesowej i zachowanie jej skuteczności.

Firma UPM stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia dostępu do przechowywanych danych osobowych oraz ich ochrony przed utratą, przypadkowym zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i bezprawną zmianą. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób fizycznych (pracowników UPM i usługodawców), które muszą mieć dostęp do danych osobowych w celach, dla których dane zostały zgromadzone.

Firma UPM będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia ograniczonych celów opisanych w powyższej sekcji „Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?” lub w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Firma UPM wykorzystuje dane osobowe gromadzone w bazach danych klientów i dostawców wyłącznie w celach wewnętrznych. Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym z firmą UPM niezależnie od ich lokalizacji, w ograniczonych celach określonych w powyższej sekcji „Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?” i tylko w zakresie potrzebnym do realizacji tego celu.

Możemy korzystać z usług zewnętrznych usługodawców na potrzeby zarządzania bazami danych klientów i dostawców. Takie podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi, o którą się od nich zwróciliśmy. Firma UPM zapewni odpowiednią ochronę danych osobowych w przypadku ich udostępniania w ramach firmy UPM oraz podmiotom zewnętrznym. Zlecając usługi podmiotom zewnętrznym, poprzez m.in. środki umowne dbamy o to, aby dane osobowe były przetwarzane w odpowiedni sposób i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Nie ujawnimy danych osobowych użytkownika w żadnych innych okolicznościach, chyba że uzyskamy na to jego zgodę lub ujawnienie jest wymagane przez prawo.

Firma UPM może przekazywać dane osobowe użytkownika również do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazując dane osobowe poza obszar EOG, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak Klauzule Wzorcowe UE, w celu zabezpieczenia danych osobowych. Odbiorcy takich danych osobowych są zobowiązani do ochrony ich poufności i bezpieczeństwa oraz nie mogą ich wykorzystywać do celów związanych ze swoją działalnością.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę UPM (i może poprosić o ich kopię), kontaktując się z nami pod adresem e-mail lub pod adresem wskazanym poniżej w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”. W razie potrzeby użytkownik ma prawo do zmiany, sprostowania lub usunięcia danych, jeżeli są one nieprawidłowe, niedokładne, nieprecyzyjne, nieaktualne lub przestarzałe w odniesieniu do celu ich przetwarzania. Użytkownik może zostać poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości, określenie swojego żądania i przekazanie dodatkowych informacji na temat żądania.

W przypadku odmowy realizacji wniosku związanego z przetwarzaniem danych osobowych lub jeśli zdaniem użytkownika jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, można zwrócić się do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Użytkownik może również złożyć wniosek o ograniczenie i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli mogłoby to naruszyć jego prawo do prywatności. Użytkownik ma prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania dokładności danych w okresie, w którym ich poprawność jest sprawdzana, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy sprzeciwia się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadnione interesy, do czasu zweryfikowania nadrzędnego uzasadnionego interesu. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania od nas wszelkich elektronicznych wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego, klikając łącze rezygnacji znajdujące się we wszystkich przesyłanych przez nas informacjach marketingowych, decydując się tym samym na nieotrzymywanie od nas w przyszłości informacji marketingowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych przez firmę UPM lub chęci uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych można się z nami skontaktować, pisząc na adres:

UPM-Kymmene Corporation / Privacy
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finlandia
privacy@upm.com

Można się również skontaktować się z oddziałem firmy UPM w swoim kraju lub regionie, a także z lokalnym inspektorem ds. ochrony danych firmy (jeśli dotyczy). Informacje kontaktowe oddziałów firmy UPM można znaleźć na stronie: www.upm.com/Contact-Us/Pages/default.aspx