Sekretesspolicy

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation och dess koncernbolag (UPM) arbetar för att respektera och skydda din integritet. I sekretesspolicyn beskrivs vilka typer av personuppgifter som UPM samlar in om dig när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster tillgängliga på webbplatsen (tjänster). Det beskrivs också hur uppgifterna används, bearbetas och skyddas. Med ”personuppgifter” avses, i enlighet med sekretesspolicyn, all information som kan identifiera dig som individ, antingen information erhållen av dig genom användning av våra tjänster och/eller från alternativa kanaler.

Vi kan komma att uppdatera sekretesspolicyn för att återspegla ändringar i tjänster, verksamhet och/eller tillämpliga lagar. Eventuella ändringar meddelas här.

Den här sekretesspolicyn är avsedd att beskriva hur vi globalt behandlar personuppgifter, men uppgiftsbehandlingen kan inom vissa jurisdiktioner vara mer begränsade på grund av lokala lagkrav.

UPM:s webbplats och tjänster kan ha länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av UPM och inte omfattas av den här sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn omfattar endast behandling av personuppgifter som är utförd av UPM och inte av tredje part som driver en webbplats eller tjänst införlivad i eller länkad till i våra tjänster. Om du går in på andra webbplatser via länkarna kan operatörerna för webbplatserna samla in information om dig som används i enlighet med deras sekretesspolicy, vilken kan skilja sig från UPM:s sekretesspolicy.

UPM följer gällande dataskyddslagar vid behandling av personuppgifter. UPM bemödar sig om att vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter för att förhindra obehörig åtkomst och felaktig användning.

Vi samlar in personuppgifter när du besöker vår webbplats, registrerar dig för eller prenumererar på våra tjänster, beställer produkter genom våra tjänster, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller annat material eller när du interagerar med oss på annat sätt. UPM meddelar dig om eventuella konsekvenser av att inte tillhandahålla personuppgifter och om det är obligatoriskt eller frivilligt att göra så.

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kan vi samla in information om din användning av tjänsterna för att förbättra upplevelsen och tjänsterna. Vi kan också analysera användningen av vår webbplats genom att använda cookies och annan teknik. Inom tjänsterna kan teknik, som exempelvis Google Analytics, användas och därmed röja viss teknisk information. Det kan gälla din dators operativsystem, nätverksplats, webbläsartyp och adress till en hänvisande webbplats, inklusive företagsnamn. Informationen räcker inte för att identifiera en enskild användare eller för att samla in personuppgifter, såvida du inte själv tillhandahåller uppgifterna. Det finns ingen ytterligare information som du kan identifieras utifrån. Om du inte vill ta emot cookies eller inte vill ha meddelanden om när de placeras kan du ställa in webbläsaren enligt dina önskemål om webbläsaren medger det. Om du väljer att avvisa cookies kan vissa delar av webbplatsen fungera felaktigt. På vår webbplats använder vi också verktyg från tredje part, som kan placera cookies på din dator och använda spårningsteknik för att anpassa din upplevelse.

Om du uppger personuppgifter (namn, befattning, företag, e-postadress, adress, telefonnummer, företagsnamn, frågeinformation osv.) till UPM behandlas informationen av UPM i syfte att ge dig tjänster och uppfylla dina begäranden. Du kanske måste registrera dig och ge oss ytterligare information för att komma åt vissa tjänster.

Du kan kontaktas av UPM eller dess representant om ytterligare information, i syfte att besvara dina frågor eller uppfylla dina begäranden, för marknadsföring av våra varor och tjänster, åsiktsenkäter, produktenkäter eller för teknisk administration och utveckling av den här webbplatsen eller liknande syften.

Generellt behandlas insamlade personuppgifter i legitimt verksamhetssyfte för: 

  • att tillhandahålla produkter och tjänster till dig och uppfylla dina förfrågningar,
  • kund- och leverantörsrelationer och kommunikation,
  • produktutveckling,
  • att optimera användarupplevelsen på webbplatsen,
  • marknadsföring av våra produkter eller tjänster,
  • att genomföra kund- och produktenkäter,
  • att anordna evenemang och utställningar,
  • att kontakta dig för att ge information om våra nya produkter och tjänster samt skicka relevant digital direktmarknadsföring, såvida du inte har angett att du inte vill bli kontaktad,
  • att följa lagar eller uppfylla våra juridiska skyldigheter.

 

UPM har vidtagit ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att begränsa åtkomsten till personuppgifter som hålls av UPM och för att skydda uppgifterna mot förlust, oavsiktlig radering, felaktig användning, och otillåten ändring. Åtkomsten till personuppgifterna är begränsad utifrån behovsbasis för enskilda personer (UPM:s anställda och tjänsteleverantörer) som behöver tillgång till uppgifterna för det syfte de samlades in för.

UPM lagrar personlig information så länge som behövs för det syfte den samlades in för eller som krävs för att uppfylla lagstiftade och/eller reglerande föreskrifter.

UPM kan dela dina personuppgifter med UPM:s koncernbolag, oavsett var de befinner sig, för det begränsade syfte som beskrivs i avsnittet ”Information som vi samlar in och användning av personuppgifter” ovan och endast i den utsträckning som krävs för det syftet.

Vi använder externa tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Sådana tredje parter är endast tillåtna att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsterna vi har begärt från dem. UPM ser till att dina personuppgifter skyddas på ändamålsenligt sätt när de delas inom UPM och med externa parter. När tjänster utkontrakteras till tredje part garanterar vi genom avtalsmässiga åtgärder att personuppgifter behandlas på ändamålsenligt sätt och i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter under några andra omständigheter, såvida vi inte har ditt tillstånd eller om det krävs enligt lag.

I syfte att tillhandahålla tjänster (t.ex. om vi använder en tredje part för att tillhandahålla tjänster) kan UPM överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid överföring av personlig information utanför EES vidtas ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder, t.ex. EU:s standardklausuler, för att skydda dina personuppgifter. Mottagarna av sådan information måste skydda sekretessen och säkerheten för personuppgifter och får inte använda informationen för egna ändamål.

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som innehas av UPM och begära en kopia av sådana personuppgifter genom att kontakta oss via e-postadressen eller postadressen som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Du har, vid behov, rätt att få uppgifterna ändrade, åtgärdade eller raderade om de är felaktiga, inexakta, daterade eller inaktuella avseende syftet för behandlingen av uppgifterna. Du kan bli ombedd att verifiera din identitet, specificera din begäran och ge mer information om din begäran.

Om din begäran avseende behandling av dina personuppgifter vägras eller om du tycker att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar kan du ta upp frågan med relevant dataskyddsmyndighet.

Du kan också begära att begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter om det skulle försämra ditt integritetsskydd. Du har rätt att begränsa behandlingen när du bestrider uppgifternas tillförlitlighet tills uppgifternas tillförlitlighet har verifierats, när behandlingen är olaglig eller när du har invändningar mot behandlingen utifrån legitima intressen, fram tills dess att ett överordnat legitimt intresse för behandlingen har verifierats. När behandlingen av personuppgifter sker baserat på ditt medgivande har du rätt att återkalla ditt medgivande när som helst.

Du har rätt att avstå från att ta emot digital direktmarknadsföring från oss. Det gör du genom att klicka på länken ”sluta prenumerera” som finns i all marknadskommunikation vi skickar till dig och genom att välja att inte ta emot marknadskommunikation från oss i framtiden.

Om du har frågor om vår sekretesspolicy, UPM:s behandling av personuppgifter eller om du vill ha åtkomst till våra personuppgifter om dig kan du kontakta:

UPM-Kymmene Corporation / Privacy
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finland
privacy@upm.com

Du kan också kontakta UPM:s koncernbolag i ditt land eller region, eller företagets lokala dataskyddsrepresentant (i förekommande fall). 

För kontaktuppgifter till UPM:s koncernbolag gå till: www.upm.com/Contact-Us/Pages/default.aspx