Privacy Statement - Site Security Systems

Rev 04/2018, Uppdaterad 25.08.2020 och 3.2.2022

UPM-Kymmene Corporation och dess dotterbolag (“UPM”) har åtagit sig att respektera och skydda din integritet. Denna sekretesspolicy reglerar den kontinent där UPM-Kymmene Corporation och dess koncernföretag ("UPM") samlar in och behandlar personlig information från UPM: s anställda och externa besökare som får tillgång till dess produktionsanläggningar och / eller webbplatser. Genom att komma åt UPM: s produktionsanläggningar och / eller webbplats godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Denna sekretesspolicy kan uppdateras då och då (eventuella ändringar kommer att läggas ut här).

Denna sekretesspolicy omfattar endast databehandling som utförs av UPM och inte av tredje parter som driver någon webbplats eller tjänst som innehåller eller länkar till våra tjänster.

UPM har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Vid behandling av personlig information från dig kommer UPM alltid att följa och följa gällande personuppgifter och dataskyddslagstiftning. UPM har försökt vidta lämpliga åtgärder för att skydda personlig information från dig för att förhindra obehörig åtkomst och felaktig användning.

Site Security Systems omfattar: Access management system, CCTV kamerasystem, SMS och e -postmeddelanden

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du besöker våra produktionsenheter eller andra platser. Genom att komma åt våra produktionsanläggningar och / eller webbplatser accepterar och godkänner du användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Förutom dig kan UPM erhålla information om dig via UPM: s entreprenörsportal, extern åtkomstportal, åtkomstkontrollsystem eller tredje part (t.ex. en underleverantör eller hyresgäst) som arbetar med oss.

Genom kameraövervakning (CCTV) behandlar vi bild och personlig information om personer som rör sig i ett område som omfattas av UPM -kameraövervakning. Område som omfattas av kameraövervakning informeras med skyltar.

Typer av personuppgifter vi samlar in

Informationen vi samlar in och behandlar om dig kan innehålla ditt fullständiga namn, telefonnummer, e -postadress, födelsedatum, skatte -ID, start- och slutdatum för din närvaro på UPM: s webbplats, din arbetsgivare och arbetsgivarens företags -ID (eller motsvarande utländsk företagsregistrering nummer), fordons registreringsnummer, fotografi för permanent personlig åtkomsträtt och all annan nödvändig information om åtkomsthantering som du kan ge oss.

Kameraövervakningssystemen spelar in video- och bilddata samt datum och tid för data om personer som rör sig i UPM: s territorium (utan ljud).

Användning av personuppgifter (för ändamål och rättslig grund för behandling)

Information vi samlar in om dig används för att hantera säkerhet och åtkomsträttigheter för UPM: s personal, externa tjänsteleverantörer och hyresgäster och andra tredje parter som besöker UPM: s produktionsanläggningar och / eller webbplatser och för deras övervakning inom UPM: s produktionsanläggning och / eller plats.

UPM behandlar dina personuppgifter för sina legitima affärsändamål som beskrivs ovan och:

  • att identifiera besökare på våra produktionsanläggningar och / eller platser (personer och ägare till fordon);
  • att hantera platsåtkomsträttigheter för personer som arbetar vid produktionsanläggningar och / eller platser;
  • att övervaka personer och fordon och hålla en lista i realtid över personer och fordon (interna och externa) i produktionsanläggningarna och / eller anläggningarna;
  • att kontakta dig vid behov när du går in eller är närvarande i våra lokaler
  • personalplatsens närvaroinformation kan användas för att kontrollera entreprenörens faktura och andra juridiska skyldigheter t.ex. skatterapportering
  • interna utredningsändamål t.ex. brand händelse, ohs olycka, säkerhetsavvikelse
  • fjärrlarmcentral registrerar telefoninformation och data används endast för undersökningsändamål
  • övervakning och utveckling av aktiviteter och rapportering
  • Syftet med kameraövervakningssystemet är att skydda egendom samt att hjälpa till att upptäcka och förebygga tjänstefel och brott. Syftet med kameraövervakning är också att skydda säkerheten för människor i området.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är juridisk skyldighet, kontrakt och berättigat intresse.

Dela data och internationella överföringar

Information kan lämnas ut i enlighet med tillämplig lagstiftning till de behöriga myndigheterna, till exempel Finlands skattemyndighet. Uppgifter kommer inte att överföras av UPM utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) regelbundet.

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla åtkomsthanteringssystemet eller administrera relaterade aktiviteter för våra räkning. Vi kan dela din information med dessa tredje parter endast för de begränsade ändamål som beskrivs ovan. UPM kommer inte att avslöja din personliga information under några andra omständigheter, såvida vi inte har ditt samtycke eller om offentliggörande krävs enligt lag.

Skydd och lagring av personuppgifter

UPM har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att begränsa tillgången till personuppgifter och för att skydda den mot förlust, oavsiktlig förstörelse, missbruk och olaglig ändring. UPM har screening- och urvalsförfaranden för tredjepartsleverantörer för att garantera säker behandling av personuppgifter. Åtkomst till personuppgiftsfilerna är begränsad på en nödvändig grund till UPM-anställda och tredje parter som behöver komma åt uppgifterna för de ändamål som definieras i avsnittet "Använda personuppgifter" ovan.

UPM behåller personuppgifter så länge de behövs för det ändamål för vilket de samlades in eller enligt lag. För besök är lagringsperioden sex år från det år då uppgifterna samlades in. Lagringstiden för kameraövervakningsdata är tre månader.

Informationen kan lämnas till offentliga myndigheter och andra parter som har en laglig rätt att få informationen.

Åtkomst till dina personuppgifter och dina andra rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som UPM innehar om dig (och begära en kopia av sådana personuppgifter) genom att kontakta oss på den e -postadress eller adress som anges nedan. Du har, vid behov, rätt att få uppgifterna ändrade, rättade eller raderade, om de är felaktiga, felaktiga, oriktiga eller föråldrade eller föråldrade när det gäller syftet med behandlingen. Du kan bli ombedd att verifiera din identitet, ange din begäran och kan bli ombedd att få mer information om din begäran.

Om din begäran om rättelse av dina personuppgifter avslås kommer du att få ett skriftligt intyg om detta (även ange orsakerna till avslaget). I det här fallet eller om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar kan du uppmärksamma den berörda dataskyddsmyndigheten.

Du kan också begära att begränsa och invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om det kan äventyra dina rättigheter till integritet. Du har rätt att begränsa behandlingen när du bestrider att uppgifterna är korrekta för den period dess riktighet verifieras, när behandlingen är olaglig eller när du har invänt mot behandlingen baserat på legitima intressen, tills ett övervägande legitimt intresse för behandling är verifierad. I de fall behandlingen av dina personuppgifter bygger på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, behandling av dina personuppgifter av UPM eller om du vill göra en dataförfrågan kan du kontakta:


UPM-Kymmene Corporation / Privacy
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finland